צילום: יוגב עמרני דיון ראשון בדוח מבקר עיריית הרצליה לשנת 2015, התקיים ביום שלישי השבוע, ובמהלכו הותרו לפרסום ממצאי הביקורת שנערכה בחברה העירונית לפיתוח תיירות.

"המון פעמים נפגעתי עד עמקי נשמתי"
האם חיים שגיא קיבל תוספת שכר בניגוד לחוק?נושא עיקרי בדוח, בסעיף החברה העירונית לפיתוח התיירות בעיר, הוא השכרת מסעדה לחברת "אביאל מסעדות".

חברת "אביאל" נבחרה על ידי החברה לפיתוח התיירות לטפל ברצועת החוף הדרומית הסמוכה למרינה, כולל ניהול והשכרת הקיוסקים והמסעדה במקום. החברה נבחרה, כפי שמציין הררי, למרות שהגישה הצעה לשכירה ולהפעלת הקיוסק שהייתה גבוהה יותר מאומדן דמי השכירות הראויים שהוערכו על ידי שמאי. במרס 2012 נחתם ההסכם בין החברה העירונית לבין "אביאל מסעדות" לחמש שנים, אלא שבין החברה לבין החברה לתיירות התגלע סכסוך מתמשך, שעל פי המבקר לא טופל כהלכה.

על פי דוח הביקורת, לאחר החתימה על החוזה, ביקשה חברת "אביאל" להחריג את החוזה ולאפשר אירועים פרטיים במסעדה - צ'ינקי ביץ'. דרישה זו עמדה בבסיס הסכסוך שהלך והסלים בינה לבין החברה העירונית.

הסכסוך נמשך עד ינואר 2016 אז נחתם הסכם פשרה במסגרת הליך גישור. במהלך השנים של הסכסוך מציין המבקר כי נגרם הפסד הכנסות לחברה העירונית, וכן פגיעה במבקרים, שלא נהנו משירותי הסעדה בחוף.

זאת, מכיוון שהחל מאוגוסט 2013 הפסיקה החברה לשלם לחברה לתיירות, ולמרות זאת החברה לתיירות "נמנעה מלחלט את ערבויות השוכר, ותביעת פינוי הוגשה רק בנובמבר 2015, לאחר יותר משנה ממועד התשלום האחרון".

בשנים הללו, מציין הררי, נמצאו גם חריגות בנייה במקום ונמצא עוד, כי למרות שהמסעדה לא נפתחה כמתוכנן, החברה השוכרת עשתה שימוש במבנה המסעדה לצורך אחסון מזון, הכנת מזון ועוד, ללא אישורי משרד הבריאות. ביקורת של המחלקה הווטרינרית שנערכה במקום לראשונה במרס 2016, מצאה כי "אופן תפעול המקום לקוי ביותר ומתבצע שימוש במבנה, ללא אישורים...מה שמהווה סכנה מיידית לבריאות הסועדים ומצביע על תפעול לקוי וזלזול בבריאות הציבור".

"אנו סבורים כי הטיפול הממושך בסכסוך עם חברת 'אביאל' גרם נזקים לחברה ולמשתמשים בחוף הים", קובע המבקר. "לא קיבלנו הסבר מניח את הדעת להתמשכות ההליכים כנגד חברת 'אביאל', למדיניות החברה שלא לחלט ערבויות לאחר הגשת תביעת הפינוי ובהימנעות החברה מנקיטה באמצעים כנגד חריגות הבנייה וכנגד הקיוסק שפעל ללא רישוי כנדרש".

יציאה למכרז נוסף
בהמשך לסכסוך בין הצדדים, החליט דירקטוריון החברה לפיתוח לנהל הליך גישור עם החברה ובמסגרת הסכם גישור, שאושר על ידי חברי הדירקטוריון בינואר 2016, ניתן מענה למחלוקות הכספיות בין הצדדים.

עוד על פי המבקר, "חוזה השכירות עם חברת 'אביאל' מאפשר לה להאריך את החוזה להפעלת המתחם בחמש שנים נוספות". הררי סבור, כי "גם אם הוחלט לקיים הליך בוררות, מן הראוי היה לתחום הליך זה למחלוקות הכספיות", והמליץ "לשקול יציאה למכרז להשכרת המתחם ולהימנע ממימוש האופציה בתנאים השונים מהמעוגן בהסכם השכירות". הצעה זו התקבלה פה אחד במועצת העיר, ותישקל כעת יציאה למכרז נוסף במידת
האפשר.

תגובת החברה לפיתוח התיירות לפרק זה בדוח הייתה, כי "בפני דירקטוריון החברה, חוות דעת משפטיות של משרד עו"ד שליווה את תהליך התביעה המשפטית, ובין היתר נדונה סוגיית שינוי התנאים המסחריים והמשפטיים. בהתאם לכך, סבורה החברה, כי החלטה על מימוש תקופת האופציה נתקבלה כדין".

במהלך הדיון טען יו"ר ועדת הביקורת יריב פישר, כי ההתנהלות התמוהה של החברה לתיירות כלפי החברה, שעליה הצביע המבקר, קשורה לכך שבעלי המסעדה תרמו לפני הבחירות כ-8,000 שקלים לסיעה בראשותו של ראש העירייה, משה פדלון. עוד ציין פישר, כי הדבר בעייתי עוד יותר, שכן חברי הדירקטוריון של החברה לפיתוח התיירות כלל לא ידעו על תרומה זו של בעלי "אביאל" לסיעתו של פדלון, בבואם לאשר את הסכם הגישור.

מנגד הבהיר פדלון, כי התרומות שקיבל מהחברה היו כדת וכדין ואושרו על ידי מבקר המדינה. פדלון ציין, כי הוא אינו חבר בדירקטוריון החברה לתיירות ומשכך הוא אינו גורם משפיע, והתרעם מאוד על הניסיון להטיל ספק בהתנהלותו.

נושא נוסף שקיבל את התייחסות המבקר, עוסק בהצעתו לבחון את תעריפי העגינה במרינה הרצליה לעומת מרינה תל אביב, שהיא המתחרה העיקרית, שכן מרבית כלי השיט במרינה הרצליה משלמים בכ-35-15 אחוזים פחות מאשר בתל אביב. המבקר מציין כי השוואת מחירי העגינה לאלו הנהוגים בתל אביב תתרום לחברה לפיתוח תיירות כ- 2.4 מיליון שקל בשנה.

אחד השותפים ב"אביאל", שבינתיים עזב את החברה, מסביר כי כיום העסק ממשיך לפעול אך תחת הנהלה חדשה. לגופן של הטענות שהעלה המבקר בדוח, מסר כי "התנהלות חברת 'אביאל', שהיום נקראת 'אביאל ים מסעדו